Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

Deklaracja dostępności dla strony internetowej i dostępność architektoniczna

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 we Wrocławiu im. Władka Zarembowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • używana jest tabela do prezentacji tekstu na podstronach.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Treści od innych podmiotów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób  ze szczególnymi potrzebami:

 • Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • Częściowe wyróżnienie odnośników

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Wieczorek, adres e-mail: jwieczorek@ssp72.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 61  w. 113lub przesłać wniosek na adres Szkoły: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza, 53-335 Wrocław, ul. Trwała 17 – 19

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma możliwość dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępności, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie (Wniosek) powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Szkoły można dojechać autobusami linii nr: 125 i 325. Odległość od przystanku autobusowego wynosi około 50 metrów. Tramwajem linii nr: 2,6,7,17,20. Odległość od przystanku tramwajowego wynosi około 150 metrów.

Rozkład jazdy transportu miejskiego znajduje się na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Szkoła nie posada wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

W szkole brak jest możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy alternatywnej przy wejściu głównym są pracownicy obsługi i administracji.

Siedziba Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 we Wrocławiu:

Placówka składa się z trzech budynków: A, B oraz C (blok sportowy). Do każdego z budynków jest oddzielne wejście.

Budynek A : Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza ul. Trwała 17-19, 53-335 Wrocław

– do budynku prowadzą schody wejściowe od strony ul. Trwałej, w pobliżu ul. Wielkiej. Na schodach nie zamontowano poręczy, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku

– nad wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

– przy wewnętrznych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek

– w budynku nie ma windy lub innych urządzeń umożliwiających wjazd na piętro dla osób poruszających się na wózku

– dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze oraz korytarze

– brak toalety dla osób niepełnosprawnych

– brak innej możliwości ewakuacji w przypadku np. pożaru

– sekretariat Szkoły oraz gabinet dyrektora znajduje się na I piętrze

– pokój pracowników administracji znajduje się po prawej stronie od wejścia do Szkoły

– na parterze znajduje się stołówka szkolna z możliwością poruszania się na wózku
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym – przewodnikiem

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego

– na pierwszych oraz ostatnich stopniach schodów naklejono żółto-czarną taśmę ostrzegawczą

Budynek B: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza ul. Trwała 17-19, 53-335 Wrocław

– do budynku prowadzą schody wejściowe od strony ul. Trwałej, w pobliżu ul. Radosnej. Na schodach nie zamontowano poręczy, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach

– od strony boiska zamontowany podjazd dla osób poruszających się na wózku – jest to wyjście ewakuacyjne

– dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze

– w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

– gabinet wicedyrektora szkoły znajduję się na parterze po lewej stronie od wejścia

– nad wejściem do Szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

– w budynku nie ma windy lub innych urządzeń umożliwiających wjazd na piętro dla osób poruszających się na wózku

– brak innej możliwości ewakuacji w przypadku np. pożaru

– gabinet pedagoga znajduje się na I piętrze

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego.

– na pierwszych oraz ostatnich stopniach schodów naklejono żółto-czarną taśmę ostrzegawczą

Budynek C (obiekt sportowy): Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza,          ul. Trwała 17-19, 53-335 Wrocław.

– wejście przez bramkę po płaskim chodniku od ul. Trwałej, przy schodach wejściowych brak podjazdu umożliwiającego korzystanie z wózka

– od strony boiska zamontowany podjazd dla osób poruszających się na wózku  z możliwością poruszania się tylko po sali gimnastycznej – są to drzwi ewakuacyjne

– na wprost wejścia głównego znajduje się duża tablica informacyjna z lokalizacją pomieszczeń w budynkach A, B oraz C oraz portiernia

– nad wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

– w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

– gabinet wicedyrektora ds. sporu znajduje się na I piętrze

– w budynku nie ma windy lub innych urządzeń umożliwiających wjazd na piętro dla osób poruszających się na wózku

– brak możliwości poruszania się po całym obiekcie sportowym na wózku

– ewakuacja w razie pożaru przez drzwi ewakuacyjne sali gimnastycznej i basenu

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego

– na pierwszych oraz ostatnich stopniach schodów naklejono żółto-czarną taśmę ostrzegawczą

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze placówką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się : e-mail:  elzbieta.procyk2@wroclawskaedukacja.pl, tel. 71 798 68 61 w.114

Osoby uprawnione – petenci Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 we Wrocławiu w celu załatwienia sprawy w placówce skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia Szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobą uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content